Hazard's stuff

Hyperion

— Posted by hazard @ 03-10-2005 10:32
Cassini pictures Saturn's satelliteþÔÏ-ÔÏ ÄÁ×ÎÏ ÁÐÄÅÊÔÏ× ÎÅÔ...

— Posted by hazard @ 03-10-2005 01:40
ñ ×ÓÅ ÅÝÅ ÖÉ×. :)

îÅ ÓÍÏÔÒÑ ÎÁ ÐÅÒÍÁÎÅÎÔÎÕÀ ÚÁÐÁÒÕ ÎÅ ÒÁÂÏÔÅ, ÓÔÁÒÁÀÓØ ÎÅ ÄÅÇÒÁÄÉÒÏ×ÁÔØ. óÅÊÞÁÓ ÉÚÕÞÁÀ EmbperlObject, Class::DBI ÓÏ ×ÓÑÞÅÓËÉÍÉ ÐÌÁÇÉÎÁÍÉ, Á ÔÁËÖÅ vim (ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÚÎÁÎÉÑ i/dd/:wq ÎÅ ÓÞÉÔÁÀÔÓÑ).

Hazard's stuff is maintained by Vladimir Ivashchenko <hazard -at- hazardous-area.org>